Базови стойности:
mELBW - 115.1 BGN
mELBM - 112.02 BGN
mELO03 - 124.54 BGN
mELO04 - 124.54 BGN
mELO05 - 124.54 BGN
mELP03 - 146.41 BGN
mELP04 - 146.41 BGN
mELP05 - 146.41 BGN
mELPM - 134.17 BGN
mELPW - 141.72 BGN
mUB07 - 1.773 BGN
mUB14 - 1.773 BGN
mUB21 - 1.773 BGN
mUB30 - 1.773 BGN
Сделки за деня:

Считано на 08.03.2016г. стартира дейността на първата в България Многостранна система за търговия – MTF SOFIA. Това е пазар за търговия на финансови инструменти, организиран и администриран от „Капман“ АД, създаден според най-съвременните европейски изисквания и практики.

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка на ЕС, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН.

Търговски календар на MTF-Sofia

Времетраена на търговската сесия
Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в условията на непрекъсната търговия. Времетраене за търговски сесии за емисиите, търгувани само посредством аукциони (сегментите „IPO” , ”STARTUP” и „Големи пакети” ) - от 09:00 до 17:30 часа за дните на аукциона.

Пазарите на MTF SOFIA
Пазарите на MTF SOFIA са, както следва:

Пазар I
 • Сегмент Акции
 • Сегмент АДСИЦ
 • Сегмент IPO
 • Сегмент STARTUP
 • Сегмент Големи пакети
 • Сегмент ОТС
 • Сегмент Т+90


Пазар II
 • Сегмент Облигации
 • Сегмент Борсово търгувани фондове (БТФ) и Национални и алтернативни инвестиционни фондове(НАИФ)
 • Сегмент ОТС Облигации


Пазар III
 • Сегмент Опции
 • Сегмент Фючърси
 • Сегмент Форуърди
 • Сегмент Други деривативни финансови инструменти

Изискванията към емисиите финансови инструменти за търговия на MTF SOFIA
За да се осъществяват сделки на Многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД, с дадена емисия финансови инструменти, то тя следва да е допусната до търговия на някой от трите вида пазари на MTF SOFIA.

Изискванията към емисиите финансови инструменти за търговия на MTF SOFIA

Всички емисии финансови инструменти могат да бъдат регистрирани на многостранната система за търговия от самия емитент или без неговото съгласие от инвестиционен посредник, приет за участник на MTF SOFIA. С изключение на емисиите финансови инструменти на Пазар I, сегмент STARTUP и ОТС, Пазар II, сегмент ОТС Облигации и сегментите на Пазар III, при всички останали се изисква емисиите да бъдат публични с одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа.
В случаите, когато ценни книжа, които са допуснати до търговия на друго място за търговия, са допуснати до търговия и се търгуват и на Многостранната система за търговия без съгласието на емитента, за издателя /лицето регистрирало емисията за търговия на MTF SOFIA/ няма задължения да разкрива предвидената в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и в актовете по прилагането им финансова информация по отношение на MTF SOFIA.
Търговията на сегментите „IPO”,”STARTUP” и „Големи пакети” се извършва посредством аукциони, докато при останалите сегменти сделките се сключват при непрекъсната търговия.

Видове поръчки
На MTF SOFIA се допускат следните основни видове поръчки:

Лимитирани - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена. Лимитирани поръчки могат да бъдат въвеждани и при аукцуиони за сегмент IPO/ STARTUP/Големи пакети.

Пазарни - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти по най-добрата цена на съответния пазар в момента на въвеждането им в търговската система на MTF SOFIA.

Несъстезателни – пазарни поръчки за покупка, които могат да бъдат въвеждани само при провеждане на аукциони за сегмент IPO/STARTUP/Големи пакети. Несъстезателната поръчка определя единствено максималната сума, която участникът е готов да плати.

Лимитирани от/към оферент – валидни за деня поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена, които могат да бъдат въвеждани само за сегмент ОТС.В зависимост от валидността си поръчките биват:

Валидни до отмяна - поръчки, които се пренасят от една сесия към следващата, докато не бъдат отменени, но за не по-дълъг период от 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

Валидни за деня - поръчки, валидни само за една сесия, които след нейния край се отменят от Системата.

Валидни до дата – поръчки, неизпълнената част на които се пренася от една сесия съм следваща, докато не настъпи предварително посочен ден, но за не по-дълъг период от 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

Приоритети на поръчките

Приоритетите на въведените поръчки на MTF SOFIA са както следва:

- първи приоритет - цена. - втори приоритет - време на въвеждане, при еднакви цени на съответните поръчки.

За пазарните и несъстезателните поръчки важи единствено приоритетът “време на въвеждане”.