Базови стойности:
mELBW - 89.25 BGN
mELBM - 89.16 BGN
mELO03 - 87.14 BGN
mELO04 - 87.14 BGN
mELO05 - 87.14 BGN
mELP03 - 104.54 BGN
mELP04 - 104.54 BGN
mELP05 - 104.54 BGN
mELPM - 106.99 BGN
mELPW - 103.13 BGN
mUB07 - 1.6811 BGN
mUB14 - 1.6811 BGN
mUB21 - 1.6811 BGN
mUB30 - 1.6811 BGN
Сделки за деня:
mBLAND - 1.000 BGN
mELO03 - 92.14 BGN
mELO04 - 94.14 BGN
mELO05 - 93.14 BGN
mELP03 - 108.54 BGN
mELP04 - 110.54 BGN
mELP05 - 109.74 BGN
mETR - 5.700 BGN
mUB07 - 1.6806 BGN

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.